Theo đó, trong thời gian qua công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng cơ quan hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, công tác CCHC của Bộ Công Thương đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để công tác CCHC đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC trong thời gian tới, cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của Bộ Công Thương trong năm 2016; nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong nhận thức và hành động về CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ TTHC, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác CCHC của đơn vị mình. Nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong từng vị trí, lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đơn vị mình quản lý, phụ trách.

2. Mỗi cán bộ, công chức phải đề cao trách nhiệm cá nhân, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực trên từng cương vị, trách nhiệm công tác để góp phần đẩy mạnh CCHC tại Bộ Công Thương.

3. Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau đây:

a) Đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch CCHC năm 2015. Các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC của năm sau phải được ban hành đầy đủ trong Quý IV năm trước. Kế hoạch phải chi tiết, cụ thể và có tính khả thi.

b) Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hàng năm theo kế hoạch.

c) Kiểm soát chặt chẽ các TTHC, đảm bảo chỉ ban hành những TTHC thực sự cần thiết; rà soát đơn giản hóa TTHC hàng năm và bãi bỏ các TTHC không cần thiết. Hạn chế tối đa việc phát sinh số lượng TTHC. Kịp thời trả lời, giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC. Cập nhật, công bố TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia (http://csdl.thutuchanhchinh.vn) đúng thời hạn quy định.

d) Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra; các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra phải được xử lý hoặc có kiến nghị xử lý.

e) Triển khai thực hiện tốt cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Bố trí đầy đủ kinh phí cho công tác CCHC.

g) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước tại các đơn vị. Tăng cường ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

h) Gắn thi đua – khen thưởng với công tác CCHC. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

Theo MOIT

Nguồn: MOIT