Các sản phẩm bị điều tra thuộc các mã HS: 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402,45, 5402.51 và 5402.61 (được phân loại theo hệ thống Hải quan Thổ Nhĩ Kỳ).
Cuộc điều tra được Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng sau khi xem xét đơn kiện từ các doanh nghiệp trong nước kiến nghị áp dụng biện pháp tự vệ dựa trên bằng chứng về sự gia tăng đáng kể của hàng nhập khẩu và thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước gây ra bởi sự gia tăng hàng nhập khẩu trên.
Các bên liên quan có nghĩa vụ trả lời Bản câu hỏi điều tra và gửi tới Cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra được ban hành (tức đến ngày 3/2/2019). Trong quá trình trả lời bảng câu hỏi, các bên liên quan có thể yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ cơ quan điều tra.
Các công ty thành lập tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể gửi bản trả lời câu hỏi và quan điểm chính thức từ địa chỉ thư điện tử mail-KEP đã đăng ký tới địa chỉ email sau của Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ: ekonomi@hs01.kep.tr.
Các công ty, tổ chức nước ngoài quan tâm tới vụ việc có thể gửi bản trả lời câu hỏi và quan điểm chính thức của mình tới địa chỉ email: ithebys@ticaret.gov.tr của cơ quan điều tra.
Các bên liên quan cũng có thể yêu cầu cơ quan điều tra tổ chức phiên điều trần để trình bày quan điểm trong form đăng ký làm bên liên quan.
Nguồn: Congthuong.vn