Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung thêm 01 trường hợp từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 38/2018/TT-BTC, cụ thể cơ quan hải quan có thể từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nếu:
- Tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhưng người khai hải quan không khai số tham chiếu, ngày cấp; chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu nhưng người khai hải quan không khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan nhập khẩu theo quy định.
- Đối với trường hợp người khai hải quan khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhưng khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa quá thời hạn thì cơ quan hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ.
Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung việc xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP):
- Phải có đủ thông tin tối thiểu như người xuất khẩu hoặc người sản xuất; tên, địa chỉ (gồm quốc gia), số điện thoại và địa chỉ email của người chứng nhận…
- Khi từ chối áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, cơ quan hải quan thông báo lý do bằng văn bản cho người nhập khẩu biết.
Trường hợp một nước thành viên Hiệp định CPTPP thông báo chỉ áp dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc người xuất khẩu, người sản xuất được phê duyệt tự chứng nhận xuất xứ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin thông báo của nước thành viên xuất khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc áp dụng các hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ nêu trên, danh sách cơ quan có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nước thành viên xuất khẩu, danh sách người xuất khẩu, người sản xuất được phê duyệt và các thông tin liên quan khác (nếu có).
Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong trường hợp hoá đơn thương mại được phát hành bởi một nước không phải là thành viên. Trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một nước không phải là thành viên, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải phát hành tách biệt với hóa đơn thương mại đó.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/10/2019.
Xem chi tiết Thông tư 62/2019/TT-BTC tại đây.
Nguồn: VITIC