Theo đó, trong năm 2019, sẽ triển khai mở rộng việc cấp số định danh cá nhân cho trẻ khi đăng ký khai sinh, cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Cụ thể, tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung (trong đó có Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử phục vụ cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tiếp nhận Số định danh cá nhân cho trẻ khi đăng ký khai sinh).
Kết quả của việc làm này là hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung được áp dụng đồng bộ tại các địa phương, tiếp tục cung cấp dữ liệu công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tiếp nhận Số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh; từng bước thiết lập, hình thành Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
Ngoài ra, trong quý IV/2019, sẽ hoàn thành phương án đề xuất của Bộ Tư pháp về việc kết nối, trao đổi thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, trước ngày 25/12/2019, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phải báo cáo kết quả thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Tư pháp, dự thảo Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai Đề án 896 năm 2020.
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được trích từ kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm cho Bộ Tư pháp theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/6/2019.
Xem chi tiết Quyết định 1379/QĐ-BTP tại đây.