Theo Tổng cục Thuế, đối với những sai phạm về hóa đơn thuế, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn được áp dụng đối với các đối tượng là tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Áp dụng cùng với quy định tại Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, khi có vi phạm hành chính lĩnh vực hóa đơn, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

Riêng đối với người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân vi phạm hành chính thì bị xử lý như đối với công dân khác. Nếu cần áp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn liên quan đến quốc phòng, an ninh thì người xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩm quyền xử lý.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định, đối tượng vi phạm là tổ chức cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.

Trường hợp cán bộ công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức.

Đặc biệt, cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Do vậy, theo Tổng cục Thuế trường hợp các đơn vị sự nghiệp (như bệnh viện, trung tâm y tế, các trường mầm non, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, công an phường - xã, các phòng ban thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan nhà nước thuộc các sở, ban, ngành, ...) có sử dụng hóa đơn cho hoạt động kinh doanh, có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn thì chắc chắn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn.

Nguồn: Baohaiquan.vn