1. Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về tăng lương tối thiểu vùng lên đến 240.000 đồng/tháng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc ở doanh nghiệp tại:
- Vùng I: Tăng 240.000 đồng/tháng từ 4,18 triệu đồng/tháng lên 4,42 triệu đồng/tháng;
- Vùng II: Tăng 210.000 đồng/tháng từ 3,71 triệu đồng/tháng lên 3,92 triệu đồng/tháng;
- Vùng III: Tăng180.000 đồng/tháng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,43 triệu đồng/tháng;
- Vùng IV: Tăng 150.000 đồng/tháng từ 2,92 triệu đồng/tháng lên 3,07 triệu đồng/tháng.
Đây là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận, trả lương. Nếu trong điều kiện lao động bình thường thì tiền lương phải không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng với người làm công việc giản đơn nhất.
2. Thông tư số 12/2019/TT-NHNN quy định công chức ngành Ngân hàng có hệ số lương cao nhất đến 8,0
Đây là nội dung nổi bật nêu tại Thông tư số 12/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành ngân hàng.
Theo đó, công chức ngành ngân hàng gồm 06 chức danh: Kiểm soát viên cao cấp, Kiểm soát viên chính, Kiểm soát viên, Thủ kho, Thủ quỹ và Kiểm ngân.
Trong đó, Kiểm soát viên cao cấp là công chức loại A3 nhóm 1 có hệ số lương cao nhất đến 8,0 và mức lương hiện tại là 11,92 triệu đồng/tháng. Đến 01/7/2020, khi mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thì mức lương của nhóm đối tượng này sẽ tăng lên 12,8 triệu đồng/tháng.
3. Năm 2020, lương Kế toán viên cao nhất đến 12,08 triệu đồng/tháng tại Thông tư số 77 năm 2019
Mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và cách xếp lương ngạch công chức ngành kế toán được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 77 năm 2019.
Theo đó, Kế toán viên cao cấp được xếp lương theo công chức loại A3, nhóm 2; Có hệ số lương từ 5,75 - 7,55 và trong năm 2020 có mức lương cụ thể như sau:
- Từ nay đến 30/6/2020: Từ 8,568 triệu đồng/tháng - 11,25 triệu đồng/tháng;
- Từ 01/7/2020 trở đi: Từ 9,2 triệu đồng/tháng - 12,08 triệu đồng/tháng.
Nguồn: VITIC