Thông tư gồm 3 điều; trong đó một số điều được sửa đổi, bổ sung bao gồm: Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 148/2016/TT-BTC. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thuộc Bộ Công thương, Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng có thẩm quyền cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo Điều 19 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, Điều 6 Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Điều 3, Điều 4 Thông tư số 85/2018/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là tổ chức thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Thông tư này.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2019;
Xem chi tiết Thông tư 53 tt53-2019-btc_RSKG.pdf
Nguồn: VITIC
 

Nguồn: Vinanet