Từ ngày 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ là một trong những điểm mới của Bộ luật Lao động 45/2019/QH14. Cụ thể, trước đây theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012, có 03 loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) là: HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Hiện nay, theo quy định mới thì chỉ còn 02 loại HĐLĐ. Từ ngày 01/01/2021, người sử dụng lao động không được ký kết hợp đồng thời vụ với người lao động.
Mặt khác, Bộ luật cũng quy định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do, thậm chí trong một số trường hợp cụ thể, người lao động có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần báo trước.
Nếu trước đây, khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động biết từ ít nhất 03 ngày đến 45 ngày làm việc. Thì từ 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 chính thức có hiệu lực, thậm chí người lao động có quyền nghỉ việc mà không cần phải báo trước trong các trường hợp sau:
- Không được bố trí đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận;
- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn;
- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; - Bị cưỡng bức lao động;
- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc;
- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động…
Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, làm hết hiệu lực Bộ luật Lao động 2012; làm hết hiệu lực một phần Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
Xem chi tiết Bộ luật 45/2019/QH14 tại đây.
Nguồn: VITIC