Theo đó, để thực hiện thủ tục phê chuẩn/thay đổi sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, doanh nghiệp bảo hiểm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn/thay đổi sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính tổng hợp, xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp của doanh nghiệp bảo hiểm.

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản tham gia ý kiến về đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp của doanh nghiệp bảo hiểm. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bảo tham gia ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ hồ sơ đề nghị, Bộ Tài chính xem xét, có văn bản chấp thuận.
Theo Quyết định này, 04 thủ tục mới được ban hành gồm:
- Thủ tục cấp Trung ương: Phê chuẩn/thay đổi sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp.
Thủ tục này được thực hiện khi doanh nghiệp bảo hiểm có nhu cầu muốn được chấp nhận hoặc được thay đổi sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp mà mình đang thực hiện.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày.
- Thủ tục cấp tỉnh:
+ Chi trả chi phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.
Khi hết tháng dương lịch, doanh nghiệp bảo hiểm lập hồ sơ đề nghị trả chi phí bảo hiểm nông nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày.
+ Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp.
Trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện để được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp thì tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã và doanh nghiệp bảo hiểm để hoàn phí bảo hiểm đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày.
- Thủ tục cấp xã: Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.
Căn cứ theo quy định, nếu thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp lập hồ sơ đề nghị phê duyệt và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình sản xuất.
Thời hạn giải quyết: 45 ngày.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định 1707/QĐ-BTC tại đây.