Cụ thể, về tiêu chí lựa chọn thương nhân tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Bộ Công Thương đã bãi bỏ tiêu chí “Kim ngạch XK đi ASEAN được cấp C/O mẫu D năm trước liền kề đạt tối thiểu 10 (mười) triệu đô la Mỹ”, quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 28/2015/TT-BCT và thay bằng tiêu chí “Là DN nhỏ và vừa trở lên”.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng bãi bỏ quy định về “tên viết hoa” của người được thương nhân ủy quyền tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 28/2015/TT-BCT về hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ.

Ngoài ra, nhằm phòng ngừa rủi ro vi phạm xuất xứ khi thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, khoản 6, Điều 7 của Thông tư số 28/2015/TT-BCT được bổ sung như sau: “Thương nhân được lựa chọn không được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với những lô hàng do cơ quan hải quan phân loại vào luồng vàng hoặc luồng đỏ.”

Thông tư 27/2017/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 6/12/2017.

Nguồn: Baohaiquan.vn