Theo đó, hướng dẫn thời gian đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tại Điều 21 Nghị định 109/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2016/NĐ-CP như sau:
- 60 ngày đối với các vi phạm tại Điểm a Khoản 5 Điều 21 Nghị định 109 (trường hợp có tình tiết giảm nhẹ là 30 ngày; tăng nặng là 90 ngày).
- 135 ngày đối với các vi phạm tại Điểm b Khoản 5 Điều 21 Nghị định 109 (trường hợp có tình tiết giảm nhẹ là 90 ngày; tăng nặng là 180 ngày).
- 225 ngày đối với các vi phạm tại Điểm c Khoản 5 Điều 21 Nghị định 109 (trường hợp có tình tiết giảm nhẹ là 180 ngày; tăng nặng là 270 ngày).
Như vậy, thời gian đình chỉ hoạt động theo quy định nêu trên là nhiều hơn so với quy định hiện hành.
Thông tư 153/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 05/12/2016.
Nguồn: thuvienphapluat.vn