Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, Khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan quy định: “Tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế XK, thuế NK có quy định khác”.

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 (có hiệu lực từ ngày 29/10/2018) đã bãi bỏ Điều 10 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bãi bỏ quy định về cấp và nộp Thông báo lô hàng phế liệu NK cho cơ quan Hải quan để thông quan lô hàng phế liệu NK.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan và Thông tư 08/2018/TT-BTNMT thì đối với các lô hàng phế liệu NK đăng ký tờ khai hải quan NK từ ngày 29/10, người khai hải quan không phải nộp Thông báo lô hàng phế liệu NK cho cơ quan Hải quan. Do vậy, cơ quan Hải quan sẽ không yêu cầu nộp Thông báo lô hàng phế liệu NK được cấp trước ngày 29/10 để thực hiện thủ tục đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 29/10/2018.

Căn cứ quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 29/10/2018 thì đối với lô hàng phế liệu NK, người khai hải quan phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu của cơ quan kiểm tra là Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất cho cơ quan Hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan.

Do vậy, đối với các lô hàng được đăng ký tờ khai hải quan NK từ ngày 29/10/2018, cơ quan Hải quan hướng dẫn DN liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với lô hàng phế liệu giấy NK theo đúng quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BTNMT.

Về việc thực hiện lấy mẫu để giám định, kiểm tra thực tế, Tổng cục Hải quan cho biết, việc kiểm tra thực tế lô hàng phế liệu của cơ quan Hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 31, 33 và 34 Luật Hải quan, không phải là hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Đơn vị Hải quan địa phương tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng phế liệu NK theo hình thức, mức độ và tỉ lệ kiểm tra theo quy định của pháp luật hải quan và hướng dẫn của Ngành.

Đối với các vướng mắc trong quá trình lấy mẫu của Sở Tài nguyên và Môi trường, doanh nghiệp cần phản ánh về các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường và hải quan địa phương ghi nhận báo cáo về Tổng cục để tổng hợp kiến nghị chung.

Xem Thông tư 08 082018tt-btnmt_GZUP.doc

Nguồn: Baohaiquan.vn