Thông tư gồm có 2 điều, trong đó điều 1 hướng dẫn qui định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định:
Các khoản chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể:
Đối với giá trị tài sản cố định: được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện là tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Đối với chi phí (trừ trường hợp trên): được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Các chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế phát sinh kể từ ngày 10/7/2018 thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2019 và hướng dẫn tại Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2019.
Xem chi tiết Thông tư 43 tt432019-btc_QXKQ.pdf
Nguồn: VITIC

Nguồn: Vinanet