Theo đó, các doanh nghiệp Nhà nước phải công khai nội dung xử lý trách nhiệm trên trang thông tin điện tử của mình và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm tăng cường công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của người dân và xã hội với việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước.

Ngoài ra, các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước cũng cần phải:
- Nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo doanh nghiệp trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước;
- Xây dựng chuyên mục riêng và công bố thông tin của doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử do Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp quản lý. Sau đó gửi kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
- Với các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin trong 03 năm 2016, 2017, 2018, cần khiển trách hoặc cảnh cáo và xử lý vi phạm với người quản lý doanh nghiệp;
- Yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định…
Công văn này được ban hành ngày 28/6/2019.
Xem chi tiết Công văn 5733/VPCP-ĐMDN tại đây.