Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động “Năm không” trong cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trung thành với tổ quốc, tận tụy với Nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức công vụ, lối sống lành mạnh. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.
Cuộc vận động “5 không” nằm trong chuỗi hoạt động “nói không với tiêu cực” được triển khai với các nội dung:
- Không cửa quyền hách dịch, gây khó khăn, phiền hà;
- Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm;
- Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm;
- Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối;
- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.
Để nâng cao chất lượng cuộc vận động “nói không với tiêu cực”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô cần đẩy mạnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tiết kiệm, chống lãng phí; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện, hành vi vi phạm đạo đức công vụ, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân.
Cam kết duy trì kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp với công việc được giao, không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.
Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản pháp luật: Lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm soát, phát hiện những biểu hiện nhằm loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm” trong việc xây dựng các văn bản pháp luật; phải đặt lợi ích của Nhân dân, lợi ích của quốc gia , dân tộc lên trên. Kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành về chế độ công vụ, công chức để tham gia sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định nhằm quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công khai hóa, chuẩn hóa các thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, thẩm quyền trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để người dân, doanh nghiệp biết, giám sát qua đó nâng cao niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp vào Đảng và Nhà nước.
Xem chi tiết Công văn 5354/UBND-NC tại đây.
Nguồn: VITIC