Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN ký quyết định số 189 ngày 2/10/2015 bổ nhiệm có thời hạn ông Thiều Kim Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Được biết chức danh Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC bị khuyết kể từ tháng 1/11/2014 sau khi ông Nguyễn Phúc Vinh nghỉ hưu. Từ đó đến nay ông Thiều Kim Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc được giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành công việc tại EVN NPC.

Vào tháng 6/2015, tại Đại hội Đảng bộ EVNNPC, ông Thiều Kim Quỳnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Kim Thái