Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố thông tin về chủ trương bán cổ phiếu quỹ.
HSG hiện sở hữu 4,48 triệu cổ phiếu quỹ và dự kiến bán tối đa toàn bộ số cổ phiếu này. Mục đích bán cổ phiếu quỹ là bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Giá bán dự kiến của HSG trong khoảng từ 36.000-44.000 đồng/cổ phiếu.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2014-2015, HSG tại ngày 31/3 có 154 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Tổng giá trị tài sản là 5.950 tỷ đồng.