CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) công bố báo cáo két quả hoạt động kinh doanh 6 tháng 2015, theo đó, mặc dù doanh thu 6 tháng của NT2 chỉ tăng 19% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng gấp 6 lần cùng kỳ năm ngoái.

 

Cụ thể, doanh thu bán hàng kỳ này của NT2 đạt hơn 3.740 tỷ, tăng 19% cùng kỳ năm trước, tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu trong nửa đầu năm 2015 tăng vọt lên 20% trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 14%.

Doanh thu tài chính đạt hơn 134 tỷ, gấp 11 lần năm ngoái, trong khi chi phí tài chính giảm 40% cùng kỳ, tương đương giảm hơn 130 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng đột biến chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá EUR đánh giá lại khoản vay dài hạn tại Vietcombank, cụ thể tỷ giá EUR tại VCB tại ngày 30/6/2015 là 24.260 đồng/EUR, giảm 1.281 đồng/EUR so với tỷ giá cuối năm 2014, trong khi đó tỷ giá USD tăng 400 đồng, làm cho khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại khoản vay dài hạn có nguồn gốc ngoại tệ tại ngày 30/6/2015 của NT2 tăng đột biến lên 104 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của NT2 đạt hơn 655 tỷ đồng, tăng 557% cùng kỳ năm trước, LNST đạt 622 tỷ đồng, tăng 524% cùng kỳ năm trước, EPS 6 tháng đạt 2.025 đồng/cp.
NT2 đặt kế hoạch năm đạt 627,69 tỷ đồng, như vậy chỉ sau 6 tháng công ty đã hoàn thành 99% kế hoạch năm.
KQKD 6 tháng của NT2
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của NT2 hiện vẫn theo quy định tại Quyết định số 15 ban hành ngày 20/6/2006 của Bộ Tài chính chứ chưa áp dụng theo Thông tư 200.

NT2 có 137 tỷ tiền gửi ngân hàng và 600 tỷ tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng.

6 tháng đầu năm, sản lượng điện của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 do công ty làm chủ đầu tư, quản lý và khai thác vận hành phát lên lưới gần 2,74 tỷ kWh, đạt 63,73% so với kế hoạch năm 2015. Với sản lượng nói trên, doanh thu bán điện nửa đầu năm 2015 của NT2 đạt 3.733 tỷ đồng, tương đương 62,96% kế hoạch cả năm.