Văn kiện
Các văn bản thực thi của Việt Nam
Nghị định 132/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018 2_nghidinh1322016nd-cpbieuthuevietnamchile_PLSD.pdf
Thông tư số 05/2015/TT-BCT ngày 27/03/2015 v/v Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy CNXXHH ban hành kèo theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê 20150918084351-05-2015-tt-bct_RWLB.pdf

TT số 162/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chi Lê giai đoạn 2014-2016 thongtubanhanhbieuthuenkuudaidacbiet_YANC.doc  bieuthuenkuudaidacbiet_PCWY.xls

TT số 31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013 v/v Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê thongtuthuchienquytacxuatxutrongftavn-chile_CMFB.pdf

Nguồn: trungtamwto.vn