Kết quả đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. 3 Phó Bí thư gồm các bà Đỗ Thị Hoàng, ông Nguyễn Đức Long, ông Vũ Hồng Thanh.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người (đã bầu 10 đồng chí, 1 đồng chí là Trưởng Ban Tổ chức sẽ kiện toàn sau khi được phân công nhiệm vụ). Ông Đỗ Vũ Chung được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV (15 người):

1. Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy

2. Đỗ Thị Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh ủy

3. Nguyễn Đức Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy

4. Vũ Hồng Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy

5. Đặng Huy Hậu - Ủy viên

6. Nguyễn Văn Thành - Ủy viên

7. Nguyễn Quang Điệp - Ủy viên

8. Vũ Ngọc Giao – Ủy viên

9. Đỗ Vũ Chung - Ủy viên

10. Đỗ Phương Thuấn - Ủy viên

11. Đỗ Văn Lực - Ủy viên

12. Ngô Hoàng Ngân - Ủy viên

13. Cao Tường Huy - Ủy viên

14. Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên

15. Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (11 người):

1. Đỗ Vũ Chung – Chủ nhiệm

2. Hoàng Ngọc Viên - Ủy viên

3. Kiều Quốc Huy - Ủy viên

4. Nguyễn Mạnh Tuyên - Ủy viên

5. Ngô Văn Hiện - Ủy viên

6. Lê Ngọc Thanh - Ủy viên

7. Nguyễn Huy Thắng - Ủy viên

8. Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên

9. Nguyễn Kim Anh - Ủy viên

10. Lê Văn Ánh - Ủy viên

11. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ủy viên

Thục Anh
Theo CTTĐT Quảng Ninh