Phổ biến, quán triệt các Kết luận, Hướng dẫn tuyên truyền của Đảng

Vinanet -Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ, Vinanet xin chuyển tải Công văn số 510-CV/CW ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc hưởng ứng và triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV-năm 2019 và Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02-9/2019).

10:48 | 09/05/2019

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác