Tình hình đầu tư tại Bình Thuận 9 tháng năm 2008

Ước tính vốn đầu tư phát triển thực hiện 9 tháng từ nguồn vốn nhà nước đạt 658 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 456,2 tỷ đồng (vốn ngân sách địa phương 434,7 tỷ đồng), vốn vay 190,7 tỷ đồng. Nhìn chung các công trình do địa phương làm chủ đầu tư trong những tháng qua đã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

11:18 | 01/10/2008

Tình hình đầu tư của tỉnh Bình Thuận 7 tháng đầu năm 2008

Trong tháng 7, Tỉnh tiếp tục triển khai thi công các công trình chuyển tiếp và khởi công xây dựng mới. Ước tính vốn đầu tư phát triển 7 tháng của tỉnh từ nguồn vốn nhà nước đạt 571 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 419,7 tỷ đồng (vốn ngân sách địa phương 401,8 tỷ đồng), vốn vay 144,1 tỷ đồng. Nhìn chung các công trình do địa phương làm chủ đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

10:15 | 14/08/2008

Thanh Hoá: đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công nghiệp vừa và lớn

6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thực hiện các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh mới đạt khoảng 2.932 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch của cả năm khoảng 12.000 tỷ đồng, hiện nay các chủ dự án đang nỗ lực khắc phục khó khăn, gấp rút đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

15:33 | 13/08/2008

Tình hình đầu tư 6 tháng đầu năm 2008 tại tỉnh Bình Thuận

Trong 6 tháng đã triển khai thi công các công trình chuyển tiếp như: xây dựng hệ thống thoát nước sửa chữa các tuyến đường giao thông các xã, thị trấn xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan các trường học phổ thông các khu dân cư. Ước tính vốn đầu tư phát triển 6 tháng từ nguồn vốn nhà nước đạt 535 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 311 tỷ đồng (vốn ngân sách địa phương 397 tỷ đồng), vốn vay 118 tỷ đồng. Nhìn chung các công trình do địa phương làm chủ đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

10:52 | 07/07/2008

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác