Bộ trưởng ghi nhận những đóng góp và chúc cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt mọi thời cơ để vượt qua thách thức và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh nhằm duy trì, phát triển và bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế của đất nước.

Sau đây là toàn văn thư chúc mừng:

Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại