Thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương công bố danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được chỉ định kể từ ngày 31/3/2019.
- Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước xem tại đây..
- Danh sách Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu xem tại đây.
Vụ Khoa học và Công nghệ
Nguồn: Moit.gov.vn