Chuyên trang được đặt tại Trang thông tin điện tử Đại hội ASOSAI 14 (www.asosai14.vn); được xây dựng bằng 2 ngôn ngữ “tiếng Việt” và “tiếng Anh” và được tích hợp trên Báo điện tử Kiểm toán và Cổng thông tin điện tử Kiểm toán Nhà nước.

Kinh phí để duy trì hoạt động của Chuyên trang được chi từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, bao gồm các khoản tiền nhuận bút, thù lao và chi phụ cấp trách nhiệm hàng tháng cho thành viên Ban Biên tập được tính trên mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Hệ số phụ cấp trách nhiệm Trưởng ban Biên tập: Hệ số 0,7; Phó Trưởng ban Biên tập: Hệ số 0,6; Thành viên Ban Biên tập: Hệ số 0,5.
Ban Biên tập họp thường kỳ 3 tháng một lần. Trường hợp cần thiết, Ban Biên tập họp đột xuất theo triệu tập của Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban thường trực trong trường hợp Trưởng ban đi vắng) hoặc đề nghị của 2/3 số thành viên.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định 910/QĐ-KTNN tại đây.