Một số nội dung đáng chú ý của Nghị định này là quy định điều kiện về năng lực chuyên môn đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch.

Theo đó, tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn lập quy hoạch đáp ứng các điều kiện sau:
- Có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập;
- Đã chủ trì ít nhất 01 quy hoạch cùng cấp;
- Đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 02 quy hoạch cùng cấp;
Ngoài ra, tổ chức tư vấn lập quy hoạch còn phải có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn đáp ứng được điều kiện sau đây:
- Có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến hợp phần quy hoạch hoặc nội dung quy hoạch cần lập;
- Đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch cùng cấp.
Thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng không được quá 30 tháng, kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Đối với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh thì thời hạn này là 24 tháng.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định nội dung quy hoạch phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng: Bản tóm tắt nội dung quy hoạch phải được đăng tải tối thiểu 01 lần trên trang nhất một tờ báo in hoặc trên trang chủ của báo điện tử trong thời gian ít nhất là 30 ngày; Nội dung quy hoạch phải được công bố, thông báo trên các chương trình thời sự, kênh truyền hình của đài phát thanh, truyền hình quốc gia hoặc đài phát thanh truyền hình tỉnh.
Mặt khác, việc công bố nội dung quy hoạch còn được thực hiện thông qua các hình thức: trưng bày mô hình, hệ thống sơ đồ, bản đồ quy hoạch; tổ chức hội nghị, hội thảo phố biến nội dung quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch; các ấn phẩm như sách, át-lát, video giới thiệu…
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Nghị định 37/2019/NĐ-CP tại đây.