Với mục đích thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
Yêu cầu là các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông. Chú trọng các hoạt động ở cấp cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo đó, tháng hành động năm 2019 diễn ra từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019 với chủ đề là chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em với một số hoạt động cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch, ban hành hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai hoạt động trong tháng hành động 2019 tại Bộ, ngành, tổ chức và địa phương;
- Tổ chức mít tinh, biểu diễn nghệ thuật, thắp sáng một số nơi bằng đèn màu cam, diễu hành tại các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư;
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, trên trang thông tin điện tử, báo mạng, kênh mạng xã hội, trên hệ thống truyền thanh ở xã, phường, thị trấn…
- Tổ chức diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến tháng hành động 2019;
- Xây dựng, đề xuất các chính sách, dự án phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em;
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, hội diễn tuyên truyền viên giỏi về bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, giao lưu văn nghệ, thể thao…
- Hỏi thăm, hỗ trợ các nạn nhân…
Công văn này ban hành ngày 06/8/2019.
Xem chi tiết Công văn 3304/LĐTBXH-BĐG tại đây.