Thông báo số 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 07 tháng 8 năm 2018 về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác quản lý môi trường trong hoạt động  nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.