Thông tư số 08/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24 tháng 01 năm 2017 về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường.