Thông tư số 274/2016/TT-BTC của Bộ Công thương ngày 14 tháng 11 năm 2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.