Thông tư số 338/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.