Thông tư số 349/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.