Trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế.

Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT.
Trong Công văn này, Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện và các thủ tục. Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.
Tóm lại, hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu muốn được hoàn thuế GTGT phải có Hợp đồng ký với nước ngoài; Tờ khai hải quan; Hóa đơn, chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
Trong đó, giá tính thuế bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng. Lúc này, trị giá hàng hóa xuất khẩu được xem xét khi hoàn thuế GTGT là trị giá hải quan do doanh nghiệp khai báo và được cơ quan hải quan chấp thuận.
Xem chi tiết Công văn 1533/TCT-CS tại đây.