Ngày 20/10/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 10812/BCT-TTTN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương.

Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, hầu hết các địa phương đã thực hiện đề xuất hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương thông qua việc đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng vẫn nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân một số tỉnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét, hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất, đúng theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện việc đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại các văn bản nêu trên. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành rà soát, xây dựng danh mục các dự án đầu tư xây dựng chợ đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để tổng hợp chung vào các kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Sau đó, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí. Đồng thời gửi Bộ Công Thương để tham gia ý kiến theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương tới các địa phương theo quy định, trong đó có vốn đầu tư xây dựng chợ.


Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, xây dựng nội dung đề xuất và thực hiện việc đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương theo nội dung và quy định tại các văn bản đã nêu trên.

An Nhiên